Stanovy

Hlava I.

Čl. 1 – Základní ustanovení

 1. Plný oficiální název sdružení je SVORNOST.
 2. Cílem sdružení je udržování českých a československých tradic, posilování národního uvědomění a pořádání souvisejících kulturních, společenských a sportovních akcí.
 3. Sídlem sdružení je Glennova 17, 400 11 Ústí nad Labem.

Hlava II. – Orgány sdružení

Čl. 2 – Orgány sdružení, volby do orgánů sdružení

 1. Orgány sdružení jsou

  1. sněm,
  2. zemská rada,
  3. předseda,
  4. kontrolní výbor.

Čl. 3 – Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Sněm se koná nejméně jednou ročně. Sněm svolává zemská rada, vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti sdružení. Dále požádá-li o jeho svolání písemně alespoň třetina členů sdružení, a to nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti na centrální email sdružení.
 3. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 1/3 osob oprávněných hlasovat dle čl. 3 odst. 4 (dále volitelů).
 4. Voliteli jsou předseda sdružení, členové zemské rady a delegáti regionálních organizací.
 5. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných volitelů.
 6. Sněm rozhoduje a schvaluje zejména:
  1. stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok,
  2. zánik sdružení a v tomto případě současně majetkové vypořádání,
  3. stanovení výše funkčních požitků předsedy, členů zemské rady a kontrolního výboru, a to na běžný kalendářní rok,
  4. rozpočet sdružení, a to vždy na následující kalendářní rok,
  5. plán činnosti, a to vždy na následující kalendářní rok,
  6. zprávu o hospodaření a majetku sdružení, a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
  7. výroční zprávu sdružení, a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
  8. účast a členství sdružení ve spolcích a sdruženích.
  9. Volí a případně odvolává předsedu sdružení,
  10. volí a případně odvolává členy kontrolního výboru,
  11. formuluje ideová východiska sdružení.
 7. Z jednání sněmu sdružení se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům (např. zaslán v elektronické podobě, vyvěšen na webu aj.) a musí být podepsán statutárním orgánem sdružení a ověřovatelem zápisu.
 8. Ověřovatele zápisu volí sněm vždy na začátku svého jednání z řad volitelů. Ověřovatel zápisu sněmu nemůže být zároveň předsedou sdružení.

Čl. 4 – Zemská rada

 1. Řídícím a výkonným orgánem sdružení je zemská rada. Zemská rada je složena z předsedy sdružení a předsedů regionálních organizací, které mají min. 5 členů. Mandát se dokládá zápisem z členské schůze regionální organizace, na níž byl předseda zvolen.
 2. Zemská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně (možno i formou např. telekonference). Schůzi zemské rady svolává a řídí předseda či jím pověřený člen zemské rady. Ze chůze zemské rady se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sdružení (např. zaslán v elektronické podobě, vyvěšen na webu aj.).
 3. Zemská rada rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. Zemská rada je usnášeníschopná je-li přítomna min. 1/2 členů.
 4. Zemská rada je povinna zajistit prezentaci sdružení, jeho rozvoj, vedení účetnictví a komunikaci s orgány veřejné správy, případně orgány jiných spolků, sdružení či organizací, jejichž se stane sdružení členem.
 5. Zemská rada sestavuje výroční zprávu za uplynulé období, zprávu o hospodaření a majetku sdružení za uplynulé období, návrh rozpočtu a plán činnosti na období nové. Seznámení členské základny s těmito dokumenty je povinnou součástí programu sněmu. Tyto dokumenty je zemská rada povinna poskytnout k seznámení kontrolnímu výboru, a to minimálně 15 dnů před konáním sněmu.
 6. Zemská rada také rozhoduje:
  1. o termínu splatnosti finančních závazků členů sdružení, vyplývajících z jejich členství ve sdružení,
  2. o zřízení či zániku regionálních organizací v rámci sdružení,
  3. o účasti sdružení na akcích pořádaných třetí osobou,
  4. o případné náhradě škody za ztracený či poškození majetek ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. e) těchto stanov,
  5. o formulaci oficiálních stanovisek sdružení.

Čl. 5 – Předseda

 1. Sdružení navenek zastupuje a jedná jeho jménem předseda. Předseda plní úkoly statutárního orgánu sdružení.
 2. Funkční období předsedy je 24 měsíců, jeho opětovné zvolení je možné.
 3. V případě, že se příslušný sněm koná po vypršení funkčního období předsedy, plní tento svou funkci i nadále do doby zvolení nového předsedy, max. však 30 měsíců.
 4. V případě, že předseda odstoupí z funkce, přebírá jeho pravomoci (včetně funkce statutárního zástupce sdružení) určený člen zemské rady, zvolený na jejím nejbližším zasedání. V takovém případě je zemská rada povinna svolat do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení dozví, sněm sdružení, na jehož programu bude mimo jiného i volba předsedy sdružení. Sněm musí být svolán tak, aby se konal nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se odstoupení předsedy zemská rada dozví.

Čl. 6 – Kontrolní výbor

 1. Kontrolním orgánem sdružení je kontrolní výbor. Kontrolní výbor má 3 členy, kteří si ze svého středu zvolí předsedu. Funkční období členů kontrolního výboru je 24 měsíců.
 2. Kontrolní výbor se schází nejméně jedenkrát ročně. Schůzi kontrolního výboru svolává a řídí jeho předseda. Výsledkem schůze kontrolního výboru je kontrolní zpráva, ve které se kontrolní výbor vyjadřuje k hospodaření a vývoji sdružení. Kontrolní zpráva za uplynulé období je povinným bodem programu sněmu.
 3. Kontrolní výbor dohlíží zejména na dodržování stanov a dalších přijatých dokumentů, usnesení sněmu a zemské rady a navrhuje sněmu, případně zemské radě opatření k nápravě či zlepšení stavu sdružení.

Hlava III. – Organizační struktura

Čl. 7 – Regionální organizace

 1. Regionální organizace je základní organizační jednotkou sdružení, která sdružuje členy v daném městě nebo regionu.
 2. Pro vznik regionální organizace je nutný minimální počet 3 členů. Vznik regionální organizace schvaluje zemská rada sdružení na základě zaslané žádosti, podepsané nejméně 3 členy sdružení.
 3. Nejvyšším orgánem regionální organizace je její členská schůze. Členská schůze je svolávána min. 2x za kalendářní rok; z členské schůze se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům regionální organizace (např. zaslán v elektronické podobě, vyvěšen na webu aj.). Schůze je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členů regionální organizace.
 4. Výkonným orgánem regionální organizace je předseda, který zastupuje regionální organizaci v rámci sdružení. Funkční období předsedy je 24 měsíců, jeho opětovné zvolení je možné.
 5. Regionální organizaci zastupují na sněmu delegáti. Delegátem regionální organizace je předseda regionální organizace a členskou schůzí zvolení zástupci regionální organizace podle velikosti regionální organizace, jejichž pravomoc je vázána vždy na konkrétní sněm. Tříčlenná regionální organizace má nárok na jednoho delegáta, pětičlenná na dva, osmičlenná na tři; dále roste počet delegátů za každých dalších dosažených 8 členů regionální organizace (tj. 16, resp. 24,32 atd.).
 6. Regionální organizace samostatně organizuje vlastní činnost podle pravidel a cílů sdružení, při respektování stavu celkových zdrojů sdružení a jejich materiálně technických podmínek.
 7. Regionální organizace nemá právní subjektivitu.

Hlava IV. – Členství

Čl. 8 – Vznik a zánik členství ve sdružení

 1. O vzniku členství ve sdružení rozhoduje po splnění podmínek uvedených ve čl. 8 odst. 2 těchto stanov členská chůze regionální organizace, místně příslušná bydlišti žadatele. V případě členství v jiné regionální organizaci podléhá rozhodnutí zemské radě.
 2. Členem sdružení se může stát pouze fyzická osoba, která:
  1. řádně vyplní přihlášku pro vstup do sdružení,
  2. je starší 18 let,
  3. zaplatí částku rovnající se ročnímu členskému příspěvku.
 3. Členství řádného člena zanikne:
  1. dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství ze strany člena na adresu sdružení, předsedy sdružení, popř. regionální organizace,
  2. dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství člena ze strany sdružení.
  3. O zrušení členství může též rozhodnout zemská rada. Pro zrušení členství člena je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů zemské rady.
 4. Důvodem pro zrušení členství je pouze:
  1. nezaplacení členského příspěvku členem v termínu do 30. 6. běžného kalendářního roku,
  2. trestná činnost nebo činnost klasifikovatelná jako přestupek, bylo-li dosaženo prospěchu třetí osoby nebo člena v neprospěch sdružení,
  3. neplnění povinností člena v rámci členství ve sdružení,
  4. nečestné jednání člena namířené proti zájmům sdružení.
 5. Členství člena ve sdružení zaniká rovněž zánikem sdružení. Členství člena ve sdružení zaniká rovněž úmrtím člena.
 6. Sněm může schválit čestné členství osobě:
  1. kterou na čestného člena navrhne zemská rada,

  2. která se výrazně zasloužila o chod a rozvoj sdružení či společnosti obecně; návrh zemské radě může podat kterýkoliv člen sdružení.
 7. Čestný člen nemá právo hlasování na sněmu, není-li zároveň volitelem.
 8. Předseda sdružení vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestné členství není časově omezeno, může však být čestnému členu sněmem odejmuto.

Čl. 9 – Práva člena sdružení

 1. Každý člen má právo
  1. účastnit se všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných sdružením,
  2. účastnit se sněmu sdružení,
  3. účastnit se členských schůzí své regionální organizace a na těchto předkládat návrhy, podněty,
  4. hlasovat na jednání členské schůze regionální organizace, kde je členem,
  5. kandidovat do orgánů sdružení prostřednictvím své regionální organizace,
  6. být informován o činnosti sdružení přiměřeným způsobem (např. webovou prezentací sdružení).

Čl. 10 – Povinnosti člena sdružení

 1. Každý člen je povinen zejména:
  1. hájit zájmy, tradice a dobré jméno sdružení,
  2. respektovat a dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení,
  3. včas a řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sdružení, zejména členské příspěvky,
  4. dbát o veškerý svěřený majetek ve vlastnictví sdružení a v případě ztráty nebo zaviněného poškození nahradit sdružení tuto ztrátu či škodu.
 2. Každý člen je kromě povinností uvedených v čl. 10 odst. 1 povinen:
  1. plnit povinnosti vyplývající z volené funkce, je-li do ní zvolen,
  2. účastnit se dle svých možností členských schůzí své regionální organizace.

Hlava V. – Hospodaření

Čl. 11 – Zásady hospodaření sdružení

 1. Zdrojem příjmu sdružení jsou:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti,
  3. dotace,
  4. sponzorské a ostatní dary.
 2. Právo k nakládání s finančními prostředky sdružení má jeho účetní, který je rovněž odpovědný za vedení účetnictví sdružení spolu s osobou plnicí funkci statutárního orgánu sdružení. Účetního sdružení vybírá zemská rada.
 3. O hospodaření sdružení jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem ČR.

Hlava VI.

Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy sdružení byly schváleny sněmem dne 23. 10. 2010 v Praze.
 2. Změny stanov nebo jejich doplnění podléhá schválení sněmem. Pro přijetí či doplnění stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných volitelů.
 3. K provedení jednotlivých ustanovení těchto stanov vydává zemská rada Nařízení ZR, která mají doporučující charakter.
Tento příspěvek zařazen v rubrice stanovy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam